تعداد و درصد سرپرستان خانوار برحسب جنس سرپرست خانوار درسالهای ۹۰-۱۳۴۵

تعداد و درصد سرپرستان خانوار برحسب جنس سرپرست خانوار درسالهای ۹۰-۱۳۴۵