رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل:

فریباسادات بنی‌هاشمی

 

اعضای هیأت مدیره:

پریا احمدپور قهرود

بیتا احمدپور قهرود

مهین‌سادات بنی‌هاشمی

فاطمه‌سادات بنی‌هاشمی

پروین‌سادات بنی‌هاشمی

 

بازرسین:

بهناز آبش‌زاده

رقیه محمدی