سبد ماه مبارک رمضان برای خانوارهای تحت پوشش – مرحله اول