وضعیت اقتصادی زنان در سال ۱۳۹۲

وضعیت اقتصادی زنان در سال ۱۳۹۲