شاخص‌های عمده نیروی کار برحسب وضع سواد و آخرین مدرک یا دوره تحصیلی باسوادان به تفکیک جنسیت در ۱۳۹۴

شاخص‌های عمده نیروی کار برحسب وضع سواد و آخرین مدرک یا دوره تحصیلی باسوادان به تفکیک جنسیت در ۱۳۹۴