برگزاری همایش تولید محتوای دیجیتال در دانشگاه الزهرا