وضعیت فعالیت اقتصادی زنان و مردان ایران در سال ۱۳۹۱

وضعیت فعالیت اقتصادی زنان و مردان ایران در سال ۱۳۹۱