وضعیت اقتصادی زنان در سال ۱۳۹۴
۱ تیر ۱۳۹۵

وضعیت اقتصادی زنان در سال ۱۳۹۴

وضعیت اقتصادی زنان در سال ۱۳۹۴Download Now!
۱ تیر ۱۳۹۵

تعداد و درصد سرپرستان خانوار برحسب جنس سرپرست خانوار درسالهای ۹۰-۱۳۴۵

تعداد و درصد سرپرستان خانوار برحسب جنس سرپرست خانوار درسالهای ۹۰-۱۳۴۵Download Now!
۱ تیر ۱۳۹۵

تعداد زنان سرپرست خانوار به تفکیک استان

تعداد زنان سرپرست خانوار به تفکیک استانDownload Now!
۱ تیر ۱۳۹۵

وضعیت اقتصادی زنان در سال ۱۳۹۳

وضعیت اقتصادی زنان در سال ۱۳۹۳Download Now!