طرح توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد

در این طرح که به همت موسسه خیریه صدیقین برگزار گردیده است، کتاب راهنمای کامل مدیریت غیر انتفاعی به اعضای هیئت مدیره تعدادی از مؤسسات خیریه آموزش داده می‌­شود.

از مؤسسه غیرتجاری زنان کارآور هورا نیز دو نفر در این کارگاه آموزشی شرکت کرده‌اند.

کتاب راهنمای کامل مدیریت غیرانتفاعی