تهیه و توزیع تنقلات برای کودکان خانوارهای تحت پوشش